THE SMART TRICK OF ภาวะเศรษฐกิจไทย THAT NOBODY IS DISCUSSING

The smart Trick of ภาวะเศรษฐกิจไทย That Nobody is Discussing

The smart Trick of ภาวะเศรษฐกิจไทย That Nobody is Discussing

Blog Article

มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย กฎหมายและประกาศ กลับ

ภาพรวมเศรษฐกิจการเงินและแนวโน้มธุรกิจของภาคเหนือ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย การสังเกตธนบัตรปลอม และการแลกธนบัตรชำรุด

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

ระบบการเงินที่สามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างราบรื่นและทนทานต่อแรงกดดันจากปัจจัยไม่คาดฝันต่าง ๆ ได้ดี

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

กฎหมายในความรับผิดชอบของ ธปท./ กฎหมายที่ ธปท. มีส่วนร่วม

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.

สถิติข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ สถิติการคลัง

วางแผนการเงิน เครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน

วิธีการสังเกตธนบัตร ธนบัตรชำรุด ธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน นิทรรศการกิจการธนบัตร รู้จักสายออกบัตรธนาคาร ธนบัตรปลอม การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา ภาวะเศรษฐกิจไทย การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กำกับดูแลและสนับสนุนให้ระบบการชำระเงินในประเทศ​​ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและการเงินให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือการให้บริการพื้นฐานของเว็บไซต์ ธปท.

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยิปซัมรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากแคนาดา ถึงแม้ว่านโยบายของรัฐบาลจะจำกัดการส่งออกยิปซัมเพื่อป้องกันการตัดราคาก็ตาม ในปี พ.

Report this page